პირობები ძალაშია 2020 წლის 1 მაისიდან

 

 1. შესავალი

  1.1  შპს სოლვითიკისრულობსვალდებულებასდაიცვასდაშეინარჩუნოსთქვენიპერსონალურიმონაცემებისკონფიდენციალობა.

  1.2 წინამდებარეკონფიდენციალურობისპოლიტიკა (გამოყენებისპირობებთან, Cookie-ფაილებისპოლიტიკისადამასშიმითითებულნებისმიერსხვადოკუმენტთანერთად) განსაზღრავსპერსონალურიმონაცემებისდამუშავებისპრინციპებს, რომლებსაცმივსდევთ. თქვენგანშეგროვებულიანთქვენსმიერwesolvit.ge-ს (შემდგომშიმოხსენიებული, როგორც „ვებსაიტი“) დათვალიერებისადაგამოყენებისდროსმიწოდებულიამონაცემებისდამუშავებახორციელდება „პერსონალურიმონაცემებისდამუშავებისასფიზიკურიპირებისუფლებებისდაცვისშესახებ“ მოქმედიეროვნულიდაევროპულიკანონმდებლობისშესაბამისად. გთხოვთ, ყურადღებითგაეცნოთქვემოთმოცემულინფორმაციას, რათაგაიაზროთჩვენიმიდგომადაპრაქტიკათქვენსპირადმონაცემებთანდაკავშირებითდაგაიგოთ, როგორვამუშავებთთქვენსმონაცემებს.

  1.3wesolvit.ge-ზეგადასვლითადასტურებთ, რომთანახმახართმიიღოთწინამდებარეკონფიდენციალურობისპოლიტიკადა Cookie-ფაილებისპოლიტიკა დაეთანხმებითთქვენიპერსონალურიმონაცემებისშეგროვებას, დამუშავებასდაგამჟღავნებასწინამდებარეკონფიდენციალურობისპოლიტიკისადა Cookie-ფაილებისპოლიტიკისშესაბამისად.

  1.4 თქვენიპერსონალურიმონაცემებისდამუშავება, როგორცაღწერილიაწინამდებარეკონფიდენციალურობისპოლიტიკაში, დაფუძნებულიათანხმობაზე, რომელსაცთქვენგასცემთჩვენივებსაიტისმეშვეობით.  2. ინფორმაციისშეგროვება

  2.1 თქვენსპერსონალურინფორმაციასვაგროვებთთქვენსმიერჩვენივებსაიტისგამოყენებისდროს. ჩვენსმიერშესაგროვებელიინფორმაციაშემდეგსამკატეგორიადიყოფა: (ა) ინფორმაცია, რომელსაცგვაწვდით; (ბ) ინფორმაცია, რომელსაცვაგროვებთავტომატურიმეთოდებითდა (გ) ინფორმაცია, რომელსაცსხვაწყაროებიდანვაგროვებთ.

  2.2 ჩვენშეიძლებაგავაერთიანოთინფორმაცია, რომელსაცთქვენგვაწვდით, ავტომატურიმეთოდებითშეგროვებულანსხვაწყაროებიდანმიღებულინფორმაციასთან.

  2.3 ჩვენშეიძლებაშევაგროვოთშემდეგიინფორმაცია:

მობილურიმოწყობილობებისადაბრაუზერებისუმეტესობაგაძლევთსაშუალებას, უკანგამოითხოვოთთქვენითანხმობააღნიშნულიინფორმაციისშეგროვებაზეთქვენიმოწყობილობებისანბრაუზერისპარამეტრებისგამოყენებით. თუგაქვთკითხვებიიმაზე, თუროგორაიცილოთთავიდანთქვენიზუსტიადგილმდებარეობისშესახებინფორმაციისშეგროვება, გირჩევთდაუკავშირდეთთქვენიმობილურიმოწყობილობისტექნიკურიმხარდაჭერისპროვაიდერს, თქვენიმოწყობილობისმწარმოებელს, თქვენიპროგრამულიუზრუნველყოფისპროვაიდერსანბრაუზერისპროვაიდერს. ზოგიერთისერვისივერიმუშავებსსათანადოდთქვენიადგილმდებარეობისშესახებინფორმაციისგარეშე. თუგსურთჩვენსმიერშეგროვებულითქვენიადგილმდებარეობისშესახებინფორმაციისწაშლა, გთხოვთდაგვიკავშირდითჩვენსმისამართზეანელფოსტისმისამართზე, რომელიცქვემოთაამითითებული. კანონიშეიძლებაგვავალდებულებდესშევინახოთკონკრეტულიინფორმაციათქვენსშესახებ.

2.4 თქვენსშესახებინფორმაციაშეიძლებაშევაგროვოთსხვაწყაროებიდანაც, მათშორის, მაგრამარამხოლოდ, სხვაკომპანიებიდანანორგანიზაციებიდან. შეიძლებაასევეშევაგროვოთსაჯაროდხელმისაწვდომიინფორმაცია. მაგალითად, შეიძლებაშევაგროვოთინფორმაციათქვენსშესახებმაშინ, როცასოციალურმედიაზეგვიკავშირდებით. 1. როგორვიყენებთჩვენსმიერშეგროვებულინფორმაციას

  3.1ჩვენსმიერშეგროვებულინფორმაციასვიყენებთიმისათვის, რომ:

 

 1. ვისვუზიარებთთქვენსინფორმაცია

  4.1 თქვენსპერსონალურინფორმაციასმესამემხარეებსარვუმჟღავნებთ; მაგრამშეიძლებაგავუმხილოთთქვენიინფორმაციაიმმიმწოდებლებს, რომლებიცმომსახურებასგვაწვდიან, როგორიცაასარეკლამოაქციებისადაკონკურსებისორგანიზებისადაჩატარებისსერვისები, ვებსაიტისმხარდაჭერისადასხვა IT მომსახურება. ჩვენვუკრძალავთასეთმესამემხარეებსგამოიყენონაღნიშნულიინფორმაციაანგაამხილონისნებისმიერისხვამიზნით, რომელიცარარისდაკავშირებულიჩვენისახელითმომსახურებისმიწოდებასთან.

  4.2სტრატეგიულიანბიზნესთანდაკავშირებულისხვამიზნით, შეიძლებამივიღოთგადაწყვეტილებაჩვენიბიზნესისმთლიანადანნაწილობრივგაყიდვისანგასხვისებისშესახებ. ჩვენიბიზნესისგაყიდვისანგასხვისებისფარგლებში, შეიძლებაგადავცეთთქვენსშესახებშეგროვებულიინფორმაციასხვაპირს, რომელიცჩართულიაგაყიდვისანგასხვისებისპროცესში.

  4.3 სხვებსშეიძლებაგავუზიაროთინფორმაცია, რომლითაცთქვენიუშუალოიდენტიფიცირებაშეუძლებელია. მაგალითად, შეიძლებაგავაზიაროთანონიმური, აგრეგირებულისტატისტიკაჩვენივებსაიტისგამოყენებისშესახებ.


  5. სადვინახავთთქვენსპერსონალურმონაცემებს

  5.1 მომხმარებლებისგანშეგროვებულპერსონალურმონაცემებსვინახავთევროკავშირის (EU) ფარგლებშიარსებულუსაფრთხოსერვერებზე. მათდასაცავადკომპანიაყველაშესაბამისზომასმიმართავს.

 


 1. პერსონალურიმონაცემებისუსაფრთხოება

  6.1 ჩვენვკისრულობთვალდებულებასმივიღოთყველასაჭიროზომათქვენიპერსონალურიინფორმაციისგანახლებისუზრუნველსაყოფად. ჩვენიტექნიკური, ადმინისტრაციულიდასხვაპროცედურებიმიმართულიათქვენიპერსონალურიინფორმაციისდაცვაზეშემთხვევითი, უკანონოანუნებართვოდაკარგვისგან, წვდომისაგან, გამჟღავნებისაგან, გამოყენებისგან, შეცვლისადაგანადგურებისაგან. მიუხედავადიმისა, რომყველანაირადვცდილობთდავიცვათჩვენიკომპიუტერულისისტემები, არცერთივებსაიტი, კომპიუტერულისისტემაანმონაცემთაგადაცემაინტერნეტითანსხვასაჯაროდხელმისაწვდომიქსელითარარისმთლიანადუსაფრთხო.

 

 1. პერსონალურიმონაცემებისშენახვისვადა

  7.1თქვენსპირადინფორმაციასვინახავთიმდენიხნით, რამდენიცსაჭიროაწინამდებარეპოლიტიკაშიაღნიშნულიდამუშავებისმიზნებისთვის (გარდაიმშემთხვევებისა, როცაკანონიმოითხოვსმისშენახვასუფროხანგრძლივიპერიოდისმანძილზე).

  8.თქვენიუფლებები

  8.1 მოქმედიკანონმდებლობისშესაბამისადუფლებაგაქვთმიიღოთწვდომა, ანუმოითხოვოთინფორმაციაიმაზე, ექვემდებარებათუარათქვენიპერსონალურიმონაცემებიდამუშავებას, მათშორისდამატებითიინფორმაციაამგვარიდამუშავებისშესახებ, კერძოდ, მიმდინარედამუშავებაზე, შესაბამისუსაფრთხოებისგარანტიებზე, რომლისფარგლებშიინფორმაციაგადაეცემამესამექვეყანასანსაერთაშორისოორგანიზაციას. ამასთანერთად, უფლებაგაქვთმოითხოვოთთქვენსპერსონალურმონაცემებშიარსებულიუზუსტობისშესწორება. გარდაამისა, მოქმედიკანონმდებლობისმოთხოვნებისდაკმაყოფილებისშემთხვევაში, უფლებაგაქვთწაშალოთ, შეზღუდოთმონაცემებისდამუშავება, გადაიტანოთმონაცემებიდაშეეწინააღმდეგოთმონაცემებისდამუშავებას. დაბოლოს, თუმიგაჩნიათ, რომჩვენიკომპანიისმიერთქვენიპერსონალურიმონაცემებისდამუშავებაეწინააღმდეგებამოქმედკანონმდებლობას, უფლებაგაქვთშეიტანოთსაჩივარიკომპეტენტურმონაცემთადაცვისორგანოში.

  8.2 გარდაამისა, ნებისმიერდროსშეგიძლიათგააუქმოთთქვენითანხმობა, მაგრამთქვენითანხმობისგაუქმებაარიმოქმედებსიმმონაცემებისდამუშავებისკანონიერებაზე, რომლებიცდამუშავდათქვენითანხმობისსაფუძველზემისგაუქმებამდე.

  8.3 უფლებაგაქვთმოითხოვოთკომპანიისმიერშეგროვებულითქვენიპერსონალურიმონაცემებისასლიელფოსტაზეშეტყობინებისგაგზავნით 

 

 1. ბმულებისხვავებსაიტებსადასოციალურმედიაზე

  9.1 ვებსაიტიშეიძლებაშეიცავდესბმულებსიმვებსაიტებზე, რომლებსაცვმართავთჩვენანმესამემხარეები. თუბმულისმეშვეობითამვებსაიტებზეშეხვალთ, უნდაგაეცნოთამვებსაიტისკონფიდენციალურობისპოლიტიკას, გამოყენებისპირობებსადასხვაწესებს. ჩვენარვაგებთპასუხსმესამემხარეებისპოლიტიკასადაწესებზე. ესორგანიზაციებითქვენსმიერმიწოდებულინფორმაციასიყენებენთავისიკონფიდენციალურობისპოლიტიკის, გამოყენებისპირობებისადასხვაწესებისშესაბამისად.


  10.ჩვენიკონფიდენციალურობისპოლიტიკისშეცვლა

  10.1წინამდებარეკონფიდენციალურობისპოლიტიკაძალაშიშედისპოლიტიკისდასაწყისშიმითითებულითარიღიდან. წინამდებარეკონფიდენციალურობისპოლიტიკაშეიძლებაშევცვალოთჩვენიშეხედულებისამებრ. ცვლილებისშემთხვევაში, შეცვლილვერსიასაქგამოვაქვეყნებთდაშევცვლითპოლიტიკისთავშიმითითებულ „ბოლოგანახლებისთარიღს“ (ცვლილებისძალაშიშესვლისთარიღი). რეგულარულადუნდაშეამოწმოთწინამდებარეპოლიტიკისგანახლებებიდაგაეცნოთკონფიდენციალურობისპოლიტიკისბოლოვერსიას. თუაღნიშნულივებსაიტითსარგებლობასგააგრძელებთ, ესნიშნავს, რომამპოლიტიკისნებისმიერცვლილებასეთანხმებით.

  11. საკონტაქტოინფორმაცია

  მადლობა, რომგაეცანითჩვენიკომპანიისკონფიდენციალურობისპოლიტიკას. თუჩვენიპოლიტიკისშესახებრაიმეშეკითხვებიგაქვთ, ანთუგსურთგამოიყენოთთქვენი, როგორცმონაცემთასუბიექტისერთ-ერთიუფლება, დაუკავშირდითკომპანიასელფოსტაზე